Skip to main content

Hóa chất vonfram của H.C. Starck Tungsten Powders

Chúng tôi sản xuất các hóa chất vonfram hiệu năng cao như ammonium paratungstate, ammonium metatungstate, axit vonfram, oxit vonfram và natri vonfram với các đặc tính khác nhau phù hợp với các ứng dụng hóa học của bạn.

Các hóa chất vonfram và đặc tính

Ammonium paratungstate là một loại bột kết tinh, màu trắng, có độ tinh khiết hóa học rất cao. Người ta chủ yếu sử dụng nó làm sản phẩm trung gian phổ biến trong quá trình sản xuất các oxit vonfram, axit vonfram, amoni metatungstat và các linh kiện kim loại hữu cơ. Hợp chất này cũng được sử dụng trong ngành xúc tác và hóa học tinh chế. Axit vonfram là một loại bột màu vàng dạng hạt rất mịn với sự phân bố kích cỡ hạt cực kỳ hẹp, độ tinh khiết hóa học vượt trội, độ phản ứng cao và hình thái đồng nhất. Các đặc tính sản xuất độc đáo khiến sản phẩm này được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt trong chất xúc tác đồng nhất và không đồng nhất, hóa học tinh chế và công nghệ phủ bề mặt, cũng như trong quá trình sản xuất các hợp chất vonfram hữu cơ.

Các ứng dụng của hóa chất vonfram

Icon | Wolframchemikalien | H.C. Starck Tungsten Powders

Sản phẩm trung gian

  • để sản xuất kim loại và cacbua vonfram
Icon | Wolframchemikalien | H.C. Starck Tungsten Powders

Các ứng dụng hóa học

  • Tiền chất cho chất xúc tác, bao gồm Hydrocracking và DeNOx

Phạm vi sản phẩm đa dạng

Amoni metatungstate (AMT)Ammonium metatungstate (AMT) là một loại bột tinh thể màu trắng, dễ hòa tan trong nước và được sử dụng trong sản xuất chất xúc tác.
Ammonium paratungstate (APT) Ammonium paratungstate (APT) là một loại bột tinh thể màu trắng, ít hòa tan trong nước và được sử dụng trong, chẳng hạn như, quá trình sản xuất các oxit vonfram, bột kim loại vonfram và axit vonfram.
Oxit vonfram xanh Oxit vonfram (xanh) là một loại bột tinh thể màu xanh được sử dụng trong nhiều ứng dụng hóa học khác nhau.
Oxit vonfram vàng Oxit vonfram (vàng) là một loại bột tinh thể màu vàng được sử dụng trong quá trình sản xuất các loại bột kim loại vonfram.
Axit vonfram Axit vonfram là một loại bột dạng hạt rất mịn, màu vàng, có phân bố kích cỡ hạt rất hẹp và được sử dụng trong sản xuất chất xúc tác.
Natri vonfram Natri vonfram là một loại bột tinh thể màu trắng được sử dụng trong, chẳng hạn như, sản xuất bột màu.

Vui lòng liên hệ H.C. Starck Tungsten Powders

William Parry-Jones

T +84 (0) 901 753255
william.parryjones@mht.masangroup.com

Tải xuống bảng dữ liệu sản phẩm

Ammonium paratungstate (APT)

Axit vonfram

Ammonium metatungstate (AMT)

Natri vonfram

Oxit vonfram xanh

Oxit vonfram vàng

Các hóa chất vonfram – tải xuống

Tải xuống bảng dữ liệu sản phẩm về các hóa chất vonfram của chúng tôi ngay tại đây hoặc truy cập phần tải xuống của chúng tôi.