Skip to main content

Tải xuống ngay

Tại đây, chúng tôi cung cấp các thông tin hữu ích mà bạn có thể tải xuống. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi rất sẵn sàng giúp đỡ.

Hóa chất Vonfram – Tờ Thông tin Sản phẩm

Ammonium paratungstate (APT)

Axit vonfram

Ammonium metatungstate (AMT)

Natri vonfram

Oxit vonfram xanh

Oxit vonfram vàng

Kim loại Vonfram – Tờ Thông tin Sản phẩm

Bột kim loại vonfram, loại D

Bột kim loại vonfram, loại HC-S

Bột kim loại vonfram, loại HC

Bột kim loại vonfram, GG và HC 4000

Bột kim loại vonfram, HC Starck HA

Cacbua vonfram – Tờ Thông tin Sản phẩm

Cacbua vonfram, DN

Cacbua vonfram, DS

Cacbua vonfram, DM

Cacbua vonfram, MAS

Cacbua vonfram, HC

Cacbua vonfram, HC Starck MS

Cacbua vonfram, CS

Cacbua tantan và niobi – Tờ Thông tin Sản phẩm

Cacbua tantan (Ta)C, Cacbua Niobi (Nb)C, Cacbua Tantan niobi (Ta,Nb)C

Phát triển bền vững

Tuyên bố về thu mua nguyên liệu thô (tiếng Đức)

Tuyên bố về thu mua nguyên liệu thô (tiếng Anh)

Tuyên bố về Đạo luật chống nô lệ thời hiện đại (2023)

Báo cáo tổng hợp kiểm toán (2021)

Báo cáo Bước 5 theo OECD (2023)

Chứng chỉ Tuân thủ RMAP

Báo cáo Tóm tắt Công khai về Giảm độc tố (2020)

Chứng chỉ ISO 9001 (Goslar, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 9001 (Sarnia, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 9001 (Cám Châu, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 14001 (Goslar, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 14001 (Sarnia, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 14001 (Cám Châu, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 45001 (Goslar, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 45001 (Cám Châu, tiếng Anh)

Chứng chỉ EMAS (Goslar, tiếng Anh)

quy tắc ứng xử

Điều khoản chung

Điều khoản và Điều kiện Mua hàng

Điều khoản chung và Điều kiện Bán và Giao hàng

Các điều khoản và điều kiện chung khi mua nguyên liệu thô

quy tắc ứng xử của nhà cung cấp