Skip to main content

Thông báo Pháp lý

Thông tin căn cứ theo § 5 Đạo luật Phương tiện Viễn thông Đức (TMG)

H.C. Starck Tungsten GmbH

Im Schleeke 78 – 91

38642 Goslar

 

Đăng ký thương mại: HRB 210391

Tòa đăng ký: Tòa án Quận Brunswick

 

Người đại diện:

Dr. Hady Seyeda
Stephan Broske
Craig Bradshaw

 

Liên hệ:

Tel. +49 (0) 5321 751-0

Fax: +49 (0) 5321 751-6192

Email: contact@hcstarck.com

 

VAT ID

Mã định danh VAT theo Điều § 27(a) Luật về Thuế Giá trị Gia tăng: HRB 304201466

 

Giải quyết tranh chấp trong khối EU

Ủy ban Châu Âu sử dụng nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) tại: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email nêu trong thông báo Pháp lý trên đây.

 

Hội đồng Trọng tài Người tiêu dùng

Chúng tôi không sẵn sàng cũng không có nghĩa vụ phải tham gia các vụ kiện tụng giải quyết tranh chấp trước một hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

 

Nghĩa vụ về nội dung

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi có trách nhiệm được nêu trong § 7 đoạn 1 đối với nội dung đăng tải trên các trang web này theo các quy định pháp luật chung. Tuy nhiên, theo §§ 8–10 TMG, chúng tôi, với tư cách là bên cung cấp dịch vụ, không có nghĩa vụ giám sát hoặc, tùy từng trường hợp, nghiên cứu các thông tin được bên thứ ba truyền hoặc lưu trữ cho thấy có dấu hiệu bất hợp pháp. Nghĩa vụ xóa hoặc chặn sử dụng thông tin theo các quy định pháp luật chung sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định này. Tuy nhiên, nghĩa vụ pháp lý liên quan trong hoàn cảnh này sẽ chỉ nảy sinh sau khi một vi phạm cụ thể được thông báo. Nếu được biết có các vi phạm tương tự, chúng tôi sẽ lập tức xóa nội dung này.

 

Nghĩa vụ đối với các đường dẫn liên kết

Trang web của chúng tôi có chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web bên ngoài mà chúng tôi không có ảnh hưởng nào đến nội dung của những trang này. Vì vậy, chúng tôi không thể đưa ra bất cứ bảo đảm nào về nội dung của bên thứ ba này. Bên cung cấp hoặc quản trị các website này phải chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được đặt đường dẫn liên kết này trong mọi trường hợp. Các trang web có đặt đường dẫn liên kết này đã được kiểm tra liệu có khả năng vi phạm pháp luật khi các liên kết được tạo ra. Không hề có các nội dung vi phạm pháp luật nào ở thời điểm những đường dẫn liên kết này được khởi tạo. Tuy nhiên, việc thực hiện giám sát lâu dài đối với các trang web có đặt đường dẫn liên kết là không hợp lý, và không có dấu hiệu cụ thể nào về vi phạm pháp luật. Nếu được biết có các vi phạm liên quan, chúng tôi sẽ lập tức xóa các đường dẫn liên kết kiểu này.

 

Bản quyền

Nội dung và các công trình tạo ra bởi quản trị viên website và được trình bày trên các trang này tuân theo luật bản quyền của Đức. Việc tái bản, biên tập, phát hành và mọi hình thức sử dụng nằm ngoài phạm vi bản quyền cần phải có sự cho phép bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo. Những trang này chỉ được phép tải xuống, sao chép để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Phải tuân thủ luật bản quyền của bên thứ ba đối với các nội dung đăng trên các trang web này mà không phải do quản trị viên trang web tạo ra. Đặc biệt, các nội dung của bên thứ ba sẽ được chú thích rõ. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn phát hiện bất cứ vi phạm bản quyền nào. Nếu vi phạm tương ứng được phát hiện, chúng tôi sẽ xóa các nội dung thuộc loại này ngay lập tức.

 

Ý tưởng và Thiết kế


OPUS Marketing GmbH
Am Pfaffenfleck 10
95448 Bayreuth ·
info@opus-marketing.de
www.opus-marketing.de