Skip to main content

Thông báo về Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

Thông báo về Quyền riêng tư
https://www.hcstarck.com/en/privacy/
H.C. Starck Tungsten GmbH (sau đây được gọi là “chúng tôi” hoặc “Bên kiểm soát dữ liệu”) nghiêm túc thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt, các điều khoản thuộc Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR). Sau đây, chúng tôi xin được thông báo về việc thời điểm xử lý dữ liệu, nội dung dữ liệu khi bạn truy cập trang web www.hcstarck.com của chúng tôi.

I. Bên kiểm soát dữ liệu

Bên kiểm soát dữ liệu, với nghĩa được quy định tại GDPR và các luật khác về bảo vệ dữ liệu quốc gia của các quốc gia thành viên EU, cũng như các điều khoản bảo vệ dữ liệu khác, là:

H.C. Starck Tungsten GmbH

Im Schleeke 78 – 91
38642 Goslar
Tel. +49/5321/751-0
Fax: +49/5321/751-56192
Email: info@hcstarck.com

Toàn văn thông báo pháp lý được đăng tải tại đây:
https://www.hcstarck.com/en/legal-notice/

II. Thông tin liên hệ về tổ chức bảo vệ dữ liệu

Liên hệ với Tổ chức bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại datenschutz@hcstarck.com.

III. Thông tin liên hệ của cơ quan giám sát

Thông tin liên hệ của cơ quan giám sát phụ trách về trụ sở Công ty:

Đại diện của Bang Hạ Saxony về bảo vệ dữ liệu

Prinzen str. 5
30159 Hanover, CHLB Đức
Tel. +49/511/120-4500
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de

II. Thông tin chung

1. Tính hợp pháp của xử lý dữ liệu

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng tại website của chúng tôi trong các trường hợp được pháp luật cho phép, hoặc được sự đồng ý của người dùng. Chúng tôi cung cấp các cơ sở pháp lý cụ thể về việc xử lý dữ liệu cá nhân trong mô tả dưới đây về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân người dùng được xóa hoặc khóa ngay khi không còn phục vụ mục đích lưu trữ. Ngoài ra, dữ liệu này có thể được lưu trong các trường hợp được quy định theo luật và quy định của Châu Âu và của các quốc gia thành viên EU, hoặc trong các điều khoản khác mà công ty chúng tôi phải tuân theo. Dữ liệu cũng sẽ được xóa hoặc khóa trong trường hợp thời hạn lưu trữ được quy định trong các tiêu chuẩn nêu trên hết hạn, trừ phi cần phải tiếp tục lưu trữ dữ liệu này để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.

3. Chuyển giao dữ liệu cá nhân

Khi chuyển giao dữ liệu cá nhân, chúng tôi làm vậy, một mặt là để phục vụ các công ty giúp chúng tôi hoàn thành các mục tiêu nói trên. Những công ty này chỉ được phép sử dụng các dữ liệu cá nhân với tư cách là các “bên xử lý dữ liệu” để thực hiện các nghĩa vụ được phân công theo hợp đồng với chúng tôi, và có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu liên quan. Các bên xử lý dữ liệu mà chúng tôi sử dụng, và các bên chúng tôi có giao kết hợp đồng xử lý dữ liệu là:

OPUS Marketing GmbH, Am Pfaffenfleck 10, 95448 Bayreuth (Bên cho thuê không gian lưu trữ website của Công ty)
Mặt khác, có thể có trường hợp để trả lời các vấn đề bạn gửi cho chúng tôi qua phiếu cung cấp thông tin (như yêu cầu gửi thông tin sản phẩm hoặc sách giới thiệu sản phẩm), chúng tôi có thể chuyển tiếp yêu cầu của bạn đến cho các đơn vị trực thuộc và đối tác hợp tác của Công ty. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ chuyển tiếp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba trong phạm vi được nêu cụ thể trong mô tả dưới đây về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.

4. Vị trí xử lý dữ liệu

Thay mặt bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân đã lưu tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Về việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có văn phòng đăng ký ở ngoài khu vực EU/EEA, chúng tôi tham chiếu theo nội dung dưới đây về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.

V. Xử lý dữ liệu cá nhân

1. Dự phòng cho trang web và tạo tệp nhật ký dữ liệu

a) Mô tả công tác xử lý dữ liệu

Mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu và thông tin từ hệ thống máy tính của máy tính truy cập. Các dữ liệu sau đây được ghi lại trong quá trình này:

Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt được sử dụng
Hệ điều hành được sử dụng
Địa chỉ IP của người dùng
Địa chỉ trình duyệt URL
Tên máy chủ của máy tính truy cập
Thời gian đề nghị truy cập của máy chủ
Những dữ liệu này cũng được lưu lại trong tệp lưu trữ nằm trong hệ thống của chúng tôi. Những dữ liệu này sẽ không được lưu chung cùng với các dữ liệu cá nhân khác của người dùng.

b) Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ tạm thời các dữ liệu và tệp lưu trữ được nêu trong Điều 6, Đoạn 1(f) của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu.

c) Mục đích xử lý dữ liệu

Dữ liệu được lưu trong tệp nhật ký dữ liệu để bảo đảm trang web hoạt động bình thường. Hơn nữa, dữ liệu này cũng giúp chúng tôi tối ưu hóa trang web và bảo đảm an toàn cho các hệ thống IT của Công ty. Trong ngữ cảnh này, các dữ liệu sẽ không được đánh giá để phục vụ mục đích marketing. Các mục đích này bao gồm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu theo Điều 6 Đoạn 1(f) của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu.

d) Thời hạn lưu trữ

Dữ liệu sẽ được xóa ngay khi nó không còn cần thiết cho mục đích của việc thu thập dữ liệu. Trong trường hợp dữ liệu được lưu tại tệp nhật ký dữ liệu, nó sẽ được xóa trong vòng 7 ngày sau đó. Thời hạn lưu trữ cũng có thể được kéo dài. Trong trường hợp đó, địa chỉ IP của người dùng sẽ được xóa hoặc thay đổi để nó không còn gắn với địa chỉ người truy cập.

e) Điều khoản về quyền từ chối và xóa dữ liệu

Để trang web hoạt động bình thường, điều cốt yếu là dữ liệu phải được ghi lại để dự phòng cho trang web và lưu trong các tệp nhật ký dữ liệu. Do vậy, không áp dụng điều khoản từ chối về phía người sử dụng.

2. Biểu mẫu liên hệ/Liên hệ qua email

a) Mô tả xử lý dữ liệu

Trang web của chúng tôi có các biểu mẫu liên hệ mà có thể được sử dụng để liên hệ với chúng tôi theo phương thức điện tử. Khi người dùng sử dụng lựa chọn này, dữ liệu họ nhập vào biểu mẫu (các trường bắt buộc và các mục nhập tùy chọn) sẽ được gửi cho chúng tôi và được lưu lại. Dữ liệu này bao gồm:

Tên
Địa chỉ email
Nội dung thông báo của người dùng
Các thông tin tùy chọn khác (nếu có)
Hoặc người dùng cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email công bố trên website. Trong trường hợp này, chúng tôi lưu lại dữ liệu cá nhân mà người dùng đã gửi cùng với email. Dữ liệu này chỉ được dùng để thực hiện việc trao đổi thông tin.

b) Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu được căn cứ theo Điều 6, Đoạn 1(f) của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu. Trong trường hợp mục đích của email là nhằm phục vụ ký kết hoặc thực hiện các nghĩa vụ bán hợp đồng, Điều 6 Đoạn 1(b) Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu sẽ được dùng làm cơ sở pháp lý bổ sung.

c) Mục đích xử lý dữ liệu

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích duy nhất là để xử lý email hoặc yêu cầu. Trong trường hợp xử lý email hoặc yêu cầu, thì quyền lợi hợp pháp cần thiết trong việc xử lý dữ liệu vẫn có trong trường này.

d) Thời hạn lưu trữ

Dữ liệu sẽ được xóa ngay khi nó không còn cần thiết cho mục đích của việc thu thập dữ liệu. Đối với dữ liệu cá nhân được gửi qua email, đây là trường hợp khi cuộc trao đổi tương ứng với người dùng kết thúc. Cuộc trao đổi được xem là kết thúc khi các tình huống cho thấy rằng vấn đề chắc chắn đã được làm sáng tỏ.

e) Điều khoản về quyền từ chối và xóa dữ liệu

Nếu người dùng liên hệ với chúng tôi qua email, họ có thể đề nghị xóa dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào. Đề nghị xóa này có thể được gửi đến qua thông tin liên hệ có trong Phần II. của Thông báo về Quyền riêng tư này. Trong trường hợp có đề nghị đó, mà cuộc trao đổi với người dùng không thể tiếp tục, thì mọi dữ liệu cá nhân lưu trong quá trình trao đổi sẽ được xóa.

3. Nộp hồ sơ trực tuyến

a) Mô tả xử lý dữ liệu

Khi bạn sử dụng các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi để nộp hồ sơ, bạn cần gửi những thông tin sau:

Các trường bắt buộc:

Lời chào hỏi
Họ và tên
Ngày sinh
Quốc tịch
Địa chỉ (đường, thành phố, mã bưu điện, quốc gia)
Địa chỉ email
Số điện thoại cố định/di dộng
Các thông tin tùy chọn khác và tài liệu đính kèm
Nhập tùy chọn:

Thông tin tham khảo
Ngày bắt đầu sớm nhất có thể
Mức lương mong muốn
Khác (bất kỳ thông tin nào chúng tôi nên biết về bạn)
Còn một tùy chọn nữa là tải tài liệu cung cấp thông tin bổ sung lên trang web. Dữ liệu này sẽ chỉ được dùng để xử lý hồ sơ ứng tuyển.

b) Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu sau khi một ứng viên sử dụng biểu mẫu để nộp hồ sơ là theo Điều 6, Đoạn 1(b) GDPR, § 26 Đoạn 1 Bộ luật bảo vệ dữ liệu liên bang (BDSG) (Bắt đầu quan hệ lao động).

c) Mục đích xử lý dữ liệu

Dữ liệu được thu thập nhằm mục đích xử lý hồ sơ ứng tuyển để liên hệ với ứng viên và khả năng tuyển dụng họ. Tương tự đối với các hồ sơ ứng tuyển mà bạn gửi email hoặc gửi email cho chúng tôi.

d) Thời hạn lưu trữ

Dữ liệu của ứng viên sẽ chỉ được lưu trữ đến khi hoàn thành quá trình xử lý hồ sơ và sau khi hết thời hạn lưu trữ 6 tháng kể từ khi nhận được thông báo từ chối. Dữ liệu có thể được lưu giữ lâu hơn nếu bạn đồng ý với việc này (như để lưu vào nhóm ứng viên tiềm năng).

e) Điều khoản về quyền từ chối và xóa dữ liệu

Theo quy định, ứng viên có thể rút lại sự đồng ý cho phép lưu trữ thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp cần phải có dữ liệu để thực hiện hợp đồng, thì việc xóa dữ liệu sớm chỉ có thể xảy ra nếu không có nghĩa vụ pháp lý hay nghĩa vụ hợp đồng nào ngăn cản việc này.

VI. Sử dụng các tệp được tạo bởi các trang web bạn truy cập (cookies)

1. Mô tả xử lý dữ liệu

Chúng tôi sử dụng “cookies” để đem lại sự trải nghiệm hài lòng khi truy cập trang web của chúng tôi và cho phép bạn có thể sử dụng một số tính năng nhất định. Đây là những tập tin chữ nhỏ, được lưu trên trình duyệt hoặc là những tập tin được trình duyệt lưu lại trên thiết bị. Khi người dùng truy cập vào một trang web, một cookie sẽ được lưu lại trên hệ điều hành của người dùng. Cookie này có chứa một dải các ký tự đặc trưng giúp trình duyệt có thể xác định chính xác lần truy cập tiếp theo của trang web này.

a) Cookie kỹ thuật

Một mặt, chúng tôi sử dụng cookies kỹ thuật, cần để đảm bảo trang web chạy ổn định. Những cookie kỹ thuật sau đây được xử lý trên trang web của chúng tôi:

PHPSESSID/mục đích: Nhận diện một phiên truy cập (một lần truy cập website). Dữ liệu cá nhân có thể không được ghi lại.
Borlabs cookie/mục đích: Quản lý cài đặt của người dùng với công cụ chấp thuận cookie (Cookie Borlabs)

b) Cookies phi kỹ thuật

Mặt khác, trang web của chúng tôi còn sử dụng các cookies phi kỹ thuật như sau:

NID/mục đích: Được sử dụng để thực hiện các nội dung liên quan đến nội dung Google maps.

c) Công cụ chấp thuận

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn sẽ được thông báo về những cookies mà chúng tôi sử dụng, và chúng tôi cần được bạn chấp thuận việc chúng tôi sử dụng các cookies phi kỹ thuật và các phương tiện bên ngoài. Trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ thông báo chấp thuận thông qua cookie Borlabs để được bạn đồng ý cho phép lưu một số cookies nhất định trên trình duyệt của bạn, và được lập thành văn bản theo các luật về bảo mật dữ liệu. Đơn vị cung cấp công nghệ này là Công ty Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Đức (sau đây được gọi là “Borlabs”). Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, một cookie Borlabs sẽ được lưu trên trình duyệt của bạn. Nó bao gồm sự đồng ý mà bạn chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận Dữ liệu này không được chuyển tiếp đến nhà cung cấp Cookie Borlabs. Dữ liệu ghi lại sẽ được lưu cho tới khi bạn đề nghị xóa dữ liệu, hoặc khi bạn tự xóa Cookie Borlabs hoặc vì lý do không còn áp dụng việc lưu dữ liệu nữa. Các thời hạn lưu trữ bắt buộc theo pháp lý sẽ không bị ảnh hưởng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý Cookie Borlabs tại https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Thay đổi cài đặt cookie

d) Tham khảo cho việc thay đổi cài đặt trình duyệt

Phần lớn các trình duyệt được cấu hình để tự động chấp thuận các cookie. Tuy nhiên, người dùng có thể ngăn chặn việc cookie lưu lại trên máy tính của mình bằng cách áp dụng một số cài đặt trình duyệt nhất định, cho dù cách này có thể làm hạn chế khả năng truy cập vào website của chúng tôi.

2. Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các cookie phi kỹ thuật tùy thuộc vào sự chấp thuận của người dùng theo Điều 6 Đoạn 1(f) của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu. Ngoài ra, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các cookie kỹ thuật được là theo Điều 6 Đoạn 1(f) của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu. Công nghệ đồng ý Borlabs được sử dụng để có được sự đồng ý bắt buộc hợp pháp liên quan đến việc sử dụng cookie phi kỹ thuật, và/hoặc công cụ từ các bên thứ ba. Cơ sở pháp lý cho việc này là theo Điều 6, Đoạn 1(f) của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu.

3. Mục đích xử lý dữ liệu

Mục đích của việc sử dụng các cookie kỹ thuật là để trang web dễ sử dụng hơn đối với người dùng. Một số chức năng tại website của chúng tôi sẽ không thể được cung cấp đến người dùng nếu không sử dụng cookies. Những chức năng này yêu cầu trình duyệt phải được nhận diện ngay cả khi đã thay đổi một trang web. Những mục đích này có bao gồm cả quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong quá trình xử lý dữ liệu theo Điều 6 Đoạn 1(f) của Quy định GDPR. Mục đích của việc xử lý dữ liệu liên quan đến các cookie phi kỹ thuật được mô tả trong Phần VI. 1.b của Thông báo Bảo mật cũng như trong công cụ yêu cầu chấp thuận.

4. Thời hạn lưu trữ, Dự liệu trong trường hợp bị từ chối và xóa

Cookie được lưu trên máy tính người dùng và được gửi từ website tới chúng tôi. Kết quả là, với tư cách là người dùng, bạn có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng các các cookies. Bạn có thể giải hoạt hoặc hạn chế các cookie truyền dữ liệu bằng việc thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Các cookie đã lưu có thể được xóa bất cứ lúc nào. Việc này cũng có thể xảy ra tự động. Khi giải hoạt cookies trên website của chúng tôi, bạn sẽ không thể sử dụng hết toàn bộ tính năng trên website.

VII. Sử dụng Dịch vụ của Google

1. Thông tin chung

Website của chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Công ty Google Inc. (“Google”), có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Mỹ. Với việc tích hợp các Dịch vụ của Google, Google thu thập và xử lý thông tin (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) trong một số tình huống nhất định. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ không thể loại trừ khả năng Google có thể sẽ gửi thông tin đó đến một máy chủ đặt tại một nước thứ ba, cụ thể là Mỹ. Vì vậy, chúng tôi muốn làm rõ rằng không có bộ luật tiêu chuẩn và nhất quán về quyền riêng tư tại Mỹ và rằng Ủy ban Châu Âu hiện xem Mỹ là quốc gia không bảo đảm mức độ bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ. Bởi vì việc chuyển giao dữ liệu đến Mỹ hiện nay không được hỗ trợ bởi bất cứ quyết định thỏa đáng nào hoặc bất cứ bảo đảm nào khác theo Điều 44 ff. Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu là quy định có thể chứng minh rằng mức độ riêng tư là thỏa đáng, nên chúng tôi cần sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng các Dịch vụ Google theo Điều Art. 49 Đoạn 1(a) GDPR, mà chúng tôi đạt được thông qua công cụ chấp thuận khi bạn truy cập vào website của chúng tôi. Google tuyên bố rằng họ có thể sẽ xử lý, cùng nhiều điều khác nữa, những thông tin sau đây (bao gồm cả dữ liệu cá nhân):

Dữ liệu truy cập (đặc biệt là địa chỉ IP)
Thông tin địa điểm truy cập
Các số định dạng riêng
Cookie và các công nghệ tương tự
Khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình, Google có thể thêm các thông tin đã xử lý vào tải khoản của bạn, và coi đó là dữ liệu cá nhân, tùy vào cài đặt tài khoản của bạn. Để có thêm thông tin, mời truy cập https://www.google.de/policies/privacy/partners. Bạn có thể ngăn không cho phép dữ liệu này được trực tiếp thêm vào tài khoản bằng cách đăng xuất ra khỏi tài khoản Google, hoặc thiết lập lại cài đặt cho tài khoản Google của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt cookie (ví dụ: xóa hoặc chặn cookie v.v.) Để có thêm thông tin, xin tham khảo Phần VI. của Thông báo về Quyền riêng tư. Thông tin chi tiết có trong thông báo về quyền riêng tư của Google, có thể xem tại đây: https://policies.google.com/privacy. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cài đặt quyền riêng tư Google tại: https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

Bạn có quyền từ chối. Việc từ chối có thể được gửi đến mục thông tin liên hệ trong Phần II. của Thông báo về Quyền riêng tư này. Các điều khoản khác về từ chối hoặc thu hồi được mô tả trong các dịch vụ Google dành cho cá nhân, nếu có áp dụng.

2. Sử dụng dịch vụ Google Maps

Website này có sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps thông qua một giao diện lập trình ứng dụng (API). Bên cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Google Ireland (“Google”), có trụ sở tại Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ai-len. Để có thể sử dụng các tính năng của Google Maps, Google thu thập và xử lý thông tin (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) trong một số tình huống nhất định. Trong quá trình này, chúng tôi không thể loại trừ khả năng Google có thể gửi thông tin đến một máy chủ tại Mỹ. Bản thân chúng tôi không có ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu thông qua Google Maps. Chúng tôi sử dụng Google Maps để dễ dàng định vị các vị trí được nêu trên website của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu người dùng trong thông báo về quyền riêng tư của Google tại: https://policies.google.com/privacy. Khi một người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng công nghệ đề nghị chấp thuận Borlabs để thông báo cho người dùng về việc sử dụng dịch vụ Google Maps và yêu cầu sự chấp thuận của người dùng trong việc sử dụng công cụ này. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng dịch vụ Google Maps sau khi được người dùng chấp thuận được nêu trong Điều 6, Đoạn 1(b) GDPR, và Điều 49 Đoạn 1(f) của Quy định GDPR.

Lựa chọn hủy chấp thuận:

Bạn có thể hủy chấp thuận tại đây:

Thay đổi cài đặt cookie

Nếu bạn hủy chấp thuận, bạn không thể sử dụng công cụ Google Maps.

VIII. Trình cắm (plugin) và các công cụ

1. Phông chữ của website: fonts.com

Trang web này sử dụng “fonts.com,” một dịch vụ về phông chữ của Công ty Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachussetts 01801 USA (“fonts.com”). Mỗi lần truy cập vào trang này, các tệp tin sẽ được tải về từ máy chủ của trang “fonts.com” để hiển thị chữ theo 1 phông chữ nhất định. Việc này cho phép chúng tôi cung cấp cho người dùng một phiên bản thú vị cho website của chúng tôi. Trong quá trình này, địa chỉ IP của bạn có thể được đến máy chủ “fonts.com” tại Mỹ và được lưu trong một tệp lưu trữ chuẩn của trang. “Fonts.com” chịu trách nhiệm về việc xử lý thêm nữa những thông tin này. Xin tham khảo thông báo về Quyền riêng tư của trang “fonts.com” để hiểu về các điều kiện và lựa chọn cài đặt cấu hình. Bản thân chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu nào liên quan đến “fonts.com.” Vì vậy, chúng tôi muốn nói rõ rằng không hề có một đạo luật chuẩn và đồng nhất nào về quyền riêng tư tại Mỹ, và rằng Ủy ban Châu Âu hiện xem Mỹ là quốc gia không đảm bảo việc đáp ứng mức độ thỏa đáng về bảo vệ quyền riêng tư. Khi một người dùng truy cập vào website của chúng tôi, chúng tôi sử dụng công nghệ chấp thuận Borlabs để thông báo cho người dùng về việc sử dụng dịch vụ của “fonts.com” và để được người dùng chấp thuận sử dụng dịch vụ này. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng dịch vụ của “fonts.com” sau khi có sự chấp thuận của người dùng được nêu trong Điều 6, Đoạn 1(b) GDPR, và Điều 49 Đoạn 1(f) của Quy định GDPR.

Tùy chọn hủy bỏ chấp thuận:

Bạn có thể hủy chấp thuận tại đây:

Thay đổi cài đặt cookie

IX. Quyền chủ thể dữ liệu

Khi dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý, bạn được xem là một chủ thể dữ liệu theo ý nghĩa trong GDPR và có các quyền dưới đây đối với Bên kiểm soát dữ liệu.

1. Quyền tiếp cận thông tin

Bạn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không; nếu có, bạn có quyền tiếp cận thông tin về dữ liệu cá nhân này và thông tin được liệt kê cụ thể trong Điều15 GDPR.

2. Quyền chỉnh sửa thông tin của bạn

Bạn có quyền chỉnh sửa và/hoặc hoàn thiện thông tin so với thông tin của Bên kiểm soát dữ liệu, trong phạm vi dữ liệu cá nhân ảnh hưởng đến bạn là không chính xác hoặc bị thiếu. Bên kiểm soát dữ liệu phải chỉnh sửa ngay lập tức (Điều 16 GDPR).

3. Quyền giới hạn xử lý dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu giới hạn xử lý dữ liệu nếu một trong số các điều kiện liệt kê trong Điều 18 GDPR được đáp ứng; chẳng hạn khi bạn gửi từ chối việc xử lý dữ liệu của cá nhân mình, thì việc xử lý có thể bị hạn chế trong khi đang chạy một chương trình kiểm tra để xác định liệu từ chối này có được chấp nhận hay không.

4. Quyền xóa dữ liệu của bạn

Bạn có quyền yêu cầu các dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn phải được xóa lập tức, miễn là nó đáp ứng một trong số các điều kiện được nêu riêng biệt trong Điều 17 GDPR; chẳng hạn như khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích ban đầu nữa, và khi các quy định về lưu trữ hợp lệ không bác bỏ việc xóa dữ liệu.

5. Quyền mang dữ liệu của bạn theo bạn

Theo Điều 20 GDPR, bạn có quyền lấy các dữ liệu cá nhân liên quan đến mình và do bạn cấp ở định dạng có cấu trúc, tiêu chuẩn, máy có thể đọc được để bạn có thể chuyển dữ liệu đó cho bên thứ ba hoặc chuyển bởi chúng tôi nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

6. Quyền phản đối cách xử lý dữ liệu của bạn

Bạn có quyền gửi yêu cầu phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn bất cứ lúc nào theo các điều kiện nêu trong Điều 21 GDPR vì những lý do liên quan đến hoàn cảnh cụ thể của mình.

7. Quyền rút lại tuyên bố đồng ý về quyền riêng tư về dữ liệu

Bạn có quyền rút lại một tuyên đồng ý về quyền riêng tư về dữ liệu mà bạn đã đưa ra bất cứ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý nào đã được thực hiện trên cơ sở đồng thuận trước khi bất rút lại sự đồng ý.

8. Các quyết định tự động theo từng trường hợp cụ thể, bao gồm cả thu thập hồ sơ

Trong một số trường hợp đặc biệt khi chúng tôi đưa ra các quyết định riêng một cách tự động, bao gồm cả thu thập hồ sơ, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý sắp xếp sao cho bạn có thể có ảnh hưởng đối với quyết định này (Điều 22 GDPR).

9. Quyền gửi khiếu nại cho cơ quan giám sát

Không phụ thuộc vào bất kỳ biện pháp hành chính hay pháp lý nào khác, bạn có quyền gửi khiếu nại cho cơ quan giám sát, đặc biệt là tại quốc gia thành viên nơi bạn sống và làm việc, hoặc tại nơi nghi ngờ xảy ra vi phạm, nếu bạn tin là các dữ liệu liên quan đến cá nhân bạn đang được xử lý theo cách vi phạm các quy định về quyền riêng tư. Thông tin liên hệ của cơ quan giám sát chúng tôi được cung cấp trong Phần III. của Thông báo về Quyền riêng tư này.

10. Các điều khoản khác

Chúng tôi muốn lưu ý rằng các quyền chủ thể dữ liệu nêu trên có thể bị giới hạn bởi luật của EU hoặc luật hiện hành của từng quốc gia. Để thực thi các quyền này, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ trong Phần II. của Thông báo về Quyền riêng tư này. Các câu hỏi được gửi qua hình thức điện tử đến chúng tôi thông thường sẽ được trả lời bằng hình thức điện tử, trừ khi bạn có yêu cầu khác nêu trong đề nghị của mình.

X. Thông tin bảo mật

Vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc chuyển giao các nội dung bảo mật, trang web này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS. Bạn có thể nhận ra một liên kết được mã hóa thông qua thực tế là trên thanh địa chỉ của trình duyệt đổi từ “http://” thành “https://” và một biểu tượng hình khóa xuất hiện trên thanh trình duyệt của bạn. Khi mã SSL hoặc TLS được kích hoạt, các bên thứ ba sẽ không thể đọc được dữ liệu bạn gửi đến chúng tôi.

XI. Liên kết bên ngoài

Trang web của chúng tôi có thể có chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cho biết đó là một liên kết bên ngoài, trừ phi nó rất rõ ràng. Chúng tôi không tác động đến nội dung và thiết kế của các website của các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài. Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho trường hợp này.

XII. Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này

Mạng Internet luôn không ngừng phát triển, và quá trình này thường đi kèm với những thay đổi đối với các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành. Do vậy, chúng tôi có thể phải thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi có bất cứ phát triển mới nào trên trang web này.

Tình trạng: Tháng 12/2020